Avís

legal

Li donem la benvinguda i li convidem a llegir atentament les Condicions Generals d’Ús d’aquest Situat Web (d’ara endavant, les “Condicions Generals d’Ús”) que descriuen els termes i condicions que seran aplicables a la seva navegació per aquest, de conformitat amb el que s’estableix en la normativa espanyola d’aplicació. Atès que l’EMPRESA podria modificar en el futur aquestes Condicions d’Ús, li recomanem que les visiti periòdicament per a estar degudament informat dels canvis realitzats.

El lloc web lactia.cat (d’ara endavant, el “Lloc web”) és propietat de LLETERA INDUSTRIAL LACTIA SL (d’ara endavant, l’ “EMPRESA”), amb domicili social en Ctra. Costa Brava, 49 – 17411 Vidreres, Girona i NIF B55308290. Inscrita en el Registre Mercantil de Girona, Tom 3180, Foli 165, Secció 8, Fulla GI 63067, Inscripció 1r.

Amb l’ànim que l’ús del Lloc web s’ajusti a criteris de transparència, claredat i senzillesa, l’EMPRESA informa l’Usuari que qualsevol suggeriment, dubte o consulta sobre les Condicions Generals d’Ús serà rebuda i solucionada contactant amb l’EMPRESA a través del correu electrònic: lopd@lactia.cat

1. Objecte

L’EMPRESA subministra el contingut i els serveis que estan disponibles en el Lloc web, amb subjecció a les presents Condicions Generals d’Ús, així com a la política sobre tractament de dades personals (d’ara endavant, la “Política de Privacitat”). L’accés a aquest Lloc web o la seva utilització en qualsevol forma li atorga la qualificació d’ “Usuari” i implica l’acceptació sense reserves de totes i cadascuna de les presents Condicions Generals d’Ús, reservant-nos el dret a modificar-los en qualsevol moment. En conseqüència, serà responsabilitat de tot Usuari, l’atenta lectura de les Condicions Generals d’Ús vigent en cadascuna de les ocasions en què accedeixi a aquest Lloc web, per la qual cosa, si aquest no està d’acord amb qualsevol dels mateixos aquí disposats, haurà d’abstenir-se respecte a l’ús del present Lloc web.

Així mateix, queda advertit que, a vegades, es podran establir condicions particulars per a la utilització en el Lloc web de continguts i/o serveis específics, la utilització d’aquests continguts o serveis implicarà l’acceptació de les condicions particulars en ells especificades.

2. Privacitat i Tractament de Dades

CQuan per a l’accés a determinats continguts o serveis sigui necessari facilitar dades de caràcter personal, els Usuaris garantiran la seva veracitat, exactitud, autenticitat i vigència. L’EMPRESA donarà a aquestes dades el tractament que correspongui en funció de la seva naturalesa o finalitat, en els termes indicats en la secció de Política de Privacitat.

3. Propietat Industrial i Intel·lectual

L’Usuari reconeix i accepta que tots els continguts que es mostren en el Lloc web i especialment, dissenys, textos, imatges, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques, o qualssevol altres signes susceptibles d’utilització industrial i/o comercial estan subjectes a drets de Propietat Intel·lectual i totes les marques, noms comercials o signes distintius, tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, sobre els continguts i/o qualssevol altres elements inserits en la pàgina, que són propietat exclusiva de l’EMPRESA i/o de tercers, els qui tenen el dret exclusiu d’utilitzar-los en el trànsit econòmic. Per tot això l’Usuari es compromet a no reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar tals continguts mantenint indemne a l’EMPRESA de qualsevol reclamació que es derivi de l’incompliment de tals obligacions. En cap cas l’accés al Lloc web implica cap mena de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets, tret que s’estableixi expressament el contrari. Les presents Condicions Generals d’Ús del Lloc web no confereixen als Usuaris cap altre dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del Lloc web i/o dels seus Continguts diferents dels aquí expressament previstos. Qualsevol altre ús o explotació de qualssevol drets estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per l’EMPRESA o el tercer titular dels drets afectats.

Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, programes d’ordinador, codis font i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest lloc, així com el mateix lloc en el seu conjunt, com a obra artística multimèdia, estan protegits com a drets d’autor per la legislació en matèria de propietat intel·lectual. L’EMPRESA és titular dels elements que integren el disseny gràfic del Lloc web, els menús, botons de navegació, el codi HTML, els textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut del Lloc web o, en qualsevol cas, disposa de la corresponent autorització per a la utilització d’aquests elements. El contingut disposat en el Lloc web no podrà ser reproduït ni en tot ni en part, ni transmès, ni registrat per cap sistema de recuperació d’informació, en cap forma ni en cap mitjà, tret que es compti amb l’autorització prèvia, per escrit, de la citada Entitat.

Així mateix, queda prohibit suprimir, eludir i/o manipular el “copyright” així com els dispositius tècnics de protecció, o qualssevol mecanismes d’informació que poguessin contenir els continguts. L’Usuari d’aquest Lloc web es compromet a respectar els drets enunciats i a evitar qualsevol actuació que pogués perjudicar-los, reservant-se en tot cas l’EMPRESA l’exercici de quants mitjans o accions legals li corresponguin en defensa dels seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial.

4. Obligacions i Responsabilitats de l’Usuari del Lloc web

L’Usuari es compromet a:

Fer un ús adequat i lícit del Lloc web, així com dels continguts i serveis, de conformitat amb la legislació aplicable a cada moment; les Condicions Generals d’Ús del Lloc web; la moral i bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.

Proveir-se de tots els mitjans i requisits tècnics que es precisin per a accedir al Lloc web.

Facilitar informació veraç en emplenar amb les seves dades de caràcter personal els formularis continguts en el Lloc web i a mantenir-los actualitzats en tot moment de manera que respongui, a cada moment, a la situació real de l’Usuari. L’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a l’EMPRESA o a tercers per la informació que faciliti.

No obstant això, el que s’estableix en l’apartat anterior l’Usuari haurà així mateix abstenir-se de:

 1. Fer un ús no autoritzat o fraudulent del Lloc web i/o dels continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en les presents Condicions Generals d’Ús, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic.
 2. Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides del Lloc web, sense complir les condicions exigides per a aquest accés.
 3. Provocar danys en els sistemes físics o lògics del Lloc web, dels seus proveïdors o de tercers.
 4. Introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys en els sistemes físics o lògics de l’EMPRESA, dels seus proveïdors o de tercers.
 5. Intentar accedir, utilitzar i/o manipular les dades de l’EMPRESA, tercers proveïdors i altres Usuaris.
 6. Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
 7. Suprimir, ocultar o manipular les notes sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificatives dels drets de l’EMPRESA o de tercers incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualssevol mecanismes d’informació que puguin inserir-se en els continguts.
 8. Obtenir i intentar obtenir els continguts emprant per a això mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat expressament en les pàgines web on es trobin els continguts o, en general, dels que s’emprin habitualment en Internet per no comportar un risc de mal o inutilització del lloc web i/o dels continguts.
 9. En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers, informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:
  1. De qualsevol forma sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els Tractats Internacionals i en la resta de la legislació vigent.
  2. Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptats o a l’ordre públic.
  3. Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició.
  4. Incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i/o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats o a l’ordre públic.
  5. Indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d’ansietat o temor.
  6. Indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l’equilibri psíquic.
  7. Es troba protegit per la legislació en matèria de protecció intel·lectual o industrial pertanyent a l’EMPRESA o a tercers sense que hagi estat autoritzat l’ús que es pretengui realitzar.
  8. Sigui contrari a l’honor, a la intimitat personal i familiar o a la mateixa imatge de les persones.
  9. Constitueixi qualsevol mena de publicitat.
  10. Inclogui qualsevol mena de virus o programa que impedeixi el normal funcionament del Lloc web.

Si per a accedir a alguns dels serveis i/o continguts del Lloc web, se li proporcionés una contrasenya, s’obliga a usar-la de manera diligent, mantenint-la en tot moment en secret. En conseqüència, serà responsable de la seva adequada custòdia i confidencialitat, comprometent-se a no cedir-la a tercers, de manera temporal o permanent, ni a permetre l’accés als esmentats serveis i/o continguts per part de persones alienes. Igualment, s’obliga a notificar a l’EMPRESA qualsevol fet que pugui suposar un ús indegut de la seva contrasenya, com, a títol enunciatiu, el seu robatori, extraviament o l’accés no autoritzat, amb la finalitat de procedir a la seva immediata cancel·lació. En conseqüència, mentre no efectuï la notificació anterior, l’EMPRESA quedarà eximida de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’ús indegut de la seva contrasenya, sent de la seva responsabilitat qualsevol utilització il·lícita dels continguts i/o serveis del Lloc web per qualsevol tercer il·legítim.

Si de manera negligent o dolosa incomplís qualsevol de les obligacions establertes en les presents Condicions Generals d’Ús, respondrà per tots els danys i perjudicis que d’aquest incompliment poguessin derivar-se per a l’EMPRESA.

5. Responsabilitats

L’EMPRESA no garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informacions contingudes en les pàgines del lloc web, que poden veure’s impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que estan fora del seu control.

L’EMPRESA no es fa responsable de les decisions que poguessin adoptar-se a conseqüència de l’accés als continguts o informacions ofertes.

L’EMPRESA podrà interrompre el servei o resoldre de manera immediata la relació amb l’Usuari si detecta que un ús del seu Lloc web o de qualsevol dels serveis oferts en el mateix són contraris a les presents Condicions Generals d’Ús. L’EMPRESA no es fa responsable per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses derivades de l’ús del Lloc web. Únicament serà responsable d’eliminar, al més aviat possible, els continguts que puguin generar tals perjudicis, sempre que així es notifiqui. Especialment no serà responsable dels perjudicis que es poguessin derivar, entre altres, de:

 1. interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de l’EMPRESA.
 2. intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres.
 3. abús indegut o inadequat del Lloc web.
 4. errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades d’aquest. Els administradors de l’EMPRESA es reserven el dret de retirar, totalment o parcialment, qualsevol contingut o informació present en el Lloc web.

L’EMPRESA exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin deure’s a la mala utilització dels serveis de lliure disposició i ús per part dels Usuaris de Lloc web. Així mateix, l’EMPRESA queda exonerada de qualsevol responsabilitat pel contingut i informacions que puguin ser rebudes a conseqüència dels formularis de recollida de dades, estant els mateixos únicament per a la prestació dels serveis de consultes i dubtes. D’altra banda, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte d’aquests serveis, podrà ser l’Usuari reclamat per l’EMPRESA dels danys o perjudicis causats.

Vostè defensarà, indemnitzarà i mantindrà a l’EMPRESA indemne enfront de qualssevol danys i perjudicis que es derivin de reclamacions, accions o demandes de tercers a conseqüència del seu accés o ús del Lloc web. Així mateix, vostè s’obliga a indemnitzar a l’EMPRESA enfront de qualssevol danys i perjudicis, que es derivin de l’ús per la seva part de robots, spiders, crawlers o eines similars empleades amb la finalitat de recaptar o extreure dades o de qualsevol altra actuació per la seva part que imposi una càrrega desraonada sobre el funcionament del Lloc web.

7. Enllaços

L’Usuari s’obliga a no reproduir de cap manera, ni tan sols mitjançant un enllaç o enllaç, el Lloc web de l’EMPRESA, així com cap dels seus continguts, excepte autorització expressa i per escrit de l’EMPRESA. El Lloc web de l’EMPRESA inclou enllaços a altres llocs web gestionats per tercers, a fi de facilitar l’accés de l’Usuari a la informació d’empreses col·laboradores i/o patrocinadores. Conforme amb això, l’EMPRESA no es responsabilitza del contingut d’aquests llocs web, ni se situa en una posició de garant ni/o de part oferent dels serveis i/o informació que es puguin oferir a tercers a través dels enllaços de tercers.

Es concedeix a l’Usuari un dret limitat, revocable i no exclusiu a crear enllaços a la pàgina principal del Lloc web exclusivament per a ús privat i no comercial. Els llocs web que incloguin enllaç al nostre Lloc web:

 1. No podran donar a entendre que recomanem aquest lloc web o els seus serveis o productes
 2. No podran falsejar la seva relació amb nosaltres ni afirmar que hem autoritzat tal enllaç, ni incloure marques, denominacions, noms comercials, logotips o altres signes distintius de la nostra propietat.
 3. No podran incloure continguts que puguin considerar-se de mal gust, obscens, ofensius, controvertits, que incitin a la violència o la discriminació per raó de sexe, raça o religió, contraris a l’ordre públic o il·lícits
 4. No podran enllaçar a cap pàgina del Lloc web diferent de la pàgina principal
 5. Haurà d’enllaçar amb la mateixa adreça del Lloc web, sense permetre que el lloc web que realitzi l’enllaç reprodueixi el Lloc web com a part del seu web o dins d’un dels seus frames o crear un browser sobre qualsevol de les pàgines del Lloc web.

Podrem sol·licitar, en qualsevol moment, que elimini qualsevol enllaç al Lloc web, després de la qual cosa haurà de procedir immediatament a la seva eliminació. No podem controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web que tinguin establerts enllaços amb destinació al Lloc web.

En conseqüència, no assumim cap mena de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a tals llocs web.

8. Protecció de dades

Per a utilitzar alguns dels Serveis, els Usuaris han de proporcionar prèviament unes certes dades de caràcter personal. Per a això tractarem les Dades Personals en compliment amb les normatives vigents de protecció de dades europees i espanyoles. L’Usuari pot accedir a la política aplicada en el tractament de les dades personals, així com l’establiment de les finalitats prèviament establertes, al que es disposa en les condicions definides en la Política de Privacitat que presenta Lloc web.

9. Galetes

Ens reservem el dret d’utilitzar la tecnologia cookie en el Lloc web, l’Usuari podrà conèixer en tot moment la política seguida i aplicada en Política de Galetes.

10. Durada i terminació

La prestació del servei del present Lloc web i els altres serveis tenen en principi una durada indefinida. No obstant això, podrem donar per acabada o suspendre qualsevol dels serveis del portal. Quan sigui això possible, l’EMPRESA anunciarà la terminació o suspensió de la prestació del servei determinat.

11. Declaracions i Garanties

En general, els continguts i serveis oferts en el Lloc web tenen caràcter merament informatiu. Per consegüent, en oferir-los, no atorguem garantia ni cap declaració en relació amb els continguts i serveis oferts en el Lloc web, incloent-hi, a títol enunciatiu, garanties de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, o comerciabilitat, excepte en la mesura en què per llei no puguin excloure’s tals declaracions i garanties.

12. Força major

L’EMPRESA no serà responsable en tot en cas d’impossibilitat de prestar servei, si aquesta es deu a interrupcions prolongades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, rebel·lió, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern, i en general tots els supòsits de força major o de cas fortuït.

13. Resolució de controvèrsies. Llei aplicable i jurisdicció

Les presents Condicions Generals d’Ús, així com l’ús del Lloc web, es regiran per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia serà resolta davant els tribunals de Girona.

En el cas que qualsevol estipulació de les presents Condicions Generals d’Ús resultés inexigible o nul·la en virtut de la legislació aplicable o a conseqüència d’una resolució judicial o administrativa, aquesta inexigibilitat o nul·litat no farà que les presents Condicions Generals d’Ús resultin inexigibles o nul·les en el seu conjunt. En aquests casos, procedirem a la modificació o substitució d’aquesta estipulació per una altra que sigui vàlida i exigible i que, en la mesura que sigui possible, aconsegueixi l’objectiu i pretensió reflectits en l’estipulació original.